Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Kurs upowszechniający wiedzę na temat kompetencji kluczowych oraz ich kształtowania w szkole podstawowej (I i II etap edukacyjny). Materiały szkoleniowe dla Rady Pedagogicznej PSP nr 6 w Białymstoku. Termin: 16-30.03.2020

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli VIII LO w Białymstoku.

Prowadzący: Joanna Ciesielska

Zagadnienia: kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie (zgodnie z Zaleceniem Rady UE z dnia 22.05.2018 r.), modele nabywania kompetencji w procesie uczenia się, uwarunkowania prawne kształcenia kompetencji uczniów w szkole, omówienie kompetencji kluczowych.

Czas trwania: 2.12.2019-10.05.2020 (50h)

Zapisy od 15.11.2019 r.

Przegląd metod aktywizujących, czyli kształtowanie umiejętności, zachowań i postaw poprzez stymulowanie ucznia do stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Kurs obejmujący szkolenie rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 24 w Białymstoku. ( luty - marzec 2020)

Kurs obejmujący szkolenie rady pedagogicznej Zespołu szkół nr 3 w Białymstoku. ( luty - marzec 2020)

Kurs obejmujący szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Białymstoku w dn. 28.02.2020 r. - 31.05.2020 r. 

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zastosowania oceniania kształtującego w szkole podstawowej. Kontynuacja kursu (2 X -27.11.2019 r.)


Proces uczenia się jest sztuką, którą można i warto opanować, a napotykane  trudności można rozwiązać, trzeba je jednak najpierw zidentyfikować, czyli znać swój styl uczenia się. Kurs szkoleniowy dla rady pedagogicznej SP nr 24 w Białymstoku. Terminy: luty - czerwiec 2020r.

Wdrażanie nowej podstawy programowej z fizyki (30h)

Międzyszkolna sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli fizyki

Czas trwania: 15.09.2019-30.05.2020r.

Zapisy od 1.09.2019

20 godzinny kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 13.04.2020

Prowadzący: Mariusz Truszkowski

25- godzinny kurs e-learningowy.

Uruchomienie kursu 02.03.2020.

Prowadzący: Mariusz Truszkowski

Prowadzący:

Małgorzata Lech

Mariusz Truszkowski

Kurs 20 godzinny.

Kurs dla zainteresowanych nauczycieli języka angielskiego (w szczególności etapu edukacji wczesnoszkolnej).

Kurs 15 godzinny.

Kurs dla nauczycieli języka angielskiego (oraz języków obcych nowożytnych).

20 - godzinny kurs e-learningowy

adresaci: nauczyciele jęz. obcych

rozpoczęcie kursu: 06.05.19

15 - godzinny kurs e-learningowy

adresaci: nauczyciele jęz. angielskiego

rozpoczęcie kursu: 15.04.19

Webquest w nauczaniu języka obcego.

Prezentacja metody projektu internetowego – webquestu oraz jej zastosowanie w edukacji językowej.

Kurs 15 godzinny.

Uruchomienie kursu - 14.01.19

Jak umiejętnie korzystać z zasobów Internetu w pracy nauczyciela języka angielskiego.

Prezentacja zasobów internetowych, forów, blogów oraz stron www przydatnych w planowaniu pracy dydaktycznej.

Kurs 20 godzinny.

Uruchomienie kursu od 10.12.18

Platformy edukacyjne w pracy nauczyciela języka obcego.

Zasada działania i wykorzystania w edukacji językowej oraz porównanie platform mCourser i Edmodo.

Kurs 20 godzinny.

20 godzinny kurs e-learningowy

Rozpoczęcie kursu 9 kwietnia 2018 r.

Cele kursu: zapoznanie zainteresowanych nauczycieli z metodą odwróconej klasy w nauczaniu języków obcych (w szczególności języka angielskiego)

Adresaci: nauczyciele języków obcych II i III etap edukacyjny

Czas trwania: 20 godz.

Uruchomienie kursu: 19.02.2018

Zapisy: od 09.02.2018

Celem kursu jest zaprezentowanie jego uczestnikom tzw. metody storytellingu w nauczaniu języka angielskiego.

Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 15 godzin dydaktycznych

Uruchomienie kursu: 26.02.2018

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego, którzy zamierzają wzbogacić swój warsztat pracy.

Kurs jest bezpłatny.

Kurs obejmuje 20 godzin dydaktycznych

Uruchomienie kursu: 18.12.17

Moduł przeznaczony wyłącznie dla doradców metodycznych MODM

Przegląd stylów dyscypliny, przyczyny niewłaściwych zachowań, problemy z dyscypliną, metody i strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Kurs 18 h.

Promocja szkoły, czynniki opiniotwórcze, różne aspekty bezpieczeństwa  w szkole, odpowiedzialność za bezpieczeństwo (25 godzin dydaktycznych)

Rozpoczęcie kursu 28.05.18

Kurs obejmuje 20 godz. dydaktycznych

Autorzy kursu: Mariusz Truszkowski i Małgorzata Lech

Rozpoczęcie kursu 14.05.18

Kurs obejmuje 20 godz.

Autorzy kursu: Mariusz Truszkowski i Małgorzata Lech

Rozpoczęcie kursu 07.05.18.

Kurs obejmuje 10 godz. dydaktycznych.

Kurs zdalny obejmuje 7 modułów i 25 godzin

Kurs dla nauczycieli języka polskiego, liczba godzin: 30

Czas trwania: 2.02.-31.04.2020

Kurs ma na celu wyposażenie nauczycieli w umiejętności pracy metodą projektu oraz zainspirowanie uczestników do wykorzystywania tej metody w praktyce dydaktycznej poprzez tworzenie projektów przedmiotowych, szkolnych, lokalnych i innych.

15 godzinny kurs e-learningowy

Rozpoczęcie kursu 26 marca 2018 r.

Zagadnienia: Organizacja pracy w "nowej" szkole ponadpodstawowej, podstawa programowa w szkole ponadpodstawowej.

Zapisy przez Platformę E-learning od 15.09.2019.

Czas trwania: 1.10.-15.10. 2019 r. (10h)